안식일 학교

>안식일 학교
안식일 학교 2018-05-23T23:20:00-07:00

2022.10.01 안식일 학교 순서 - 토론토 선교사 운동 보고회

Author
Jungkil
Date
2022-10-03 02:01
Views
469
2022년 8월 19-24일까지 청년들과 함께 했던 토론토 선교사 운동의 보고회 시간을 가졌습니다.

주님 안에서 기도와 말씀으로 더욱 성장할 수 있는 우리 청년들 되게 앞으로도 많은 기도 부탁드립니다. 
Total Reply 0

Total 33
Number Title Author Date Votes Views
33
December 02,2023 안식일학교: 손영상 박사님
jkim4 | 2023.12.04 | Votes 0 | Views 15
jkim4 2023.12.04 0 15
32
November 04,2023 안식일학교: 김귀일 장로님
jkim4 | 2023.11.07 | Votes 0 | Views 56
jkim4 2023.11.07 0 56
31
October 21,2023 안식일학교: 김상기 집사님 가족
jkim4 | 2023.10.26 | Votes 0 | Views 63
jkim4 2023.10.26 0 63
30
October 07,2023 안식일학교: 14 기억절 암송 (2)
jkim4 | 2023.10.12 | Votes 0 | Views 80
jkim4 2023.10.12 0 80
29
September 30,2023 안식일학교: 이형민 청년 목사님
jkim4 | 2023.10.03 | Votes 0 | Views 72
jkim4 2023.10.03 0 72
28
September 23,2023 안식일 학교: 문성업 장로님
jkim4 | 2023.09.23 | Votes 0 | Views 79
jkim4 2023.09.23 0 79
27
September 16,2023 안식일학교: 안정자집사님
jkim4 | 2023.09.19 | Votes 0 | Views 71
jkim4 2023.09.19 0 71
26
September 02,2023 안식일학교: 벨리즈 선교팀
jkim4 | 2023.09.06 | Votes 0 | Views 193
jkim4 2023.09.06 0 193
25
July 29,2023 안식일학교: 최남숙 집사님
jkim4 | 2023.08.04 | Votes 0 | Views 127
jkim4 2023.08.04 0 127
24
June 24, 2023 안식일학교: 13 기억절 암송
jkim4 | 2023.06.30 | Votes 0 | Views 257
jkim4 2023.06.30 0 257
23
June 17,2023 안식일학교: Father's Day Special
jkim4 | 2023.06.20 | Votes 0 | Views 354
jkim4 2023.06.20 0 354
22
June 03,2023 안식일학교: 성연진 자매님 (1)
jkim4 | 2023.06.06 | Votes 0 | Views 546
jkim4 2023.06.06 0 546
21
May 13,2023 안식일학교: 김형진 집사님
jkim4 | 2023.05.18 | Votes 0 | Views 217
jkim4 2023.05.18 0 217
20
April 29,2023 안식일학교: 신효성 집사님
jkim4 | 2023.05.03 | Votes 0 | Views 204
jkim4 2023.05.03 0 204
19
March 25,2023 안식일학교: 기억절 암송
jkim4 | 2023.03.26 | Votes 0 | Views 224
jkim4 2023.03.26 0 224